Condair Group – Adatvédelmi szabályzatKöszönjük, hogy érdeklődik vállalatunk iránt. A Condair vezetősége kiemelt fontossággal kezeli az adatvédelmet. A Condair, valamint társvállalatai webhelyeinek böngészése bármilyen személyes adat megadása nélkül is lehetséges. Ha viszont szeretné kihasználni a webhely speciális szolgáltatásainak előnyeit, bizonyos személyes adatok megadása válhat szükségessé. Ha személyes adatainak kezelése válik szükségessé, és ez nem jogszabályilag előírt indokkal történik, jogalapként általában hozzájárulását kérjük adatainak kezeléséhez.

Az érintettek személyes adatainak (például név, cím, e-mail-cím vagy telefonszám) kezelése minden esetben az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), valamint a Condair általi adatkezelésre vonatkozó nemzeti szintű adatvédelmi jogszabályok betartásával történik. Jelen adatvédelmi szabályzatunkban szeretnénk tájékoztatást adni az általunk gyűjtött, kezelt és használt személyes adatok köréről és jellegéről, valamint adatkezelésünk céljairól. Jelen adatvédelmi szabályzatunkban tájékoztatjuk továbbá az érintetteket az őket személyes adataikkal kapcsolatban megillető jogokról is.

Adatkezelőként a Condair számos technikai és szervezési intézkedéssel gondoskodik a webhelyeinken keresztül fogadott és kezelt személyes adatok biztonságáról. Ugyanakkor az internetes adatátvitelnek elkerülhetetlen velejárója a biztonsági kockázat, így tökéletes védelmet mi sem tudunk biztosítani. Az érintetteknek ezért lehetőséget adunk arra, hogy a szükséges személyes adatokat más csatornán, például telefonon keresztül juttassák el hozzánk.

1. Meghatározások

A Condair adatvédelmi szabályzata az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) fogalmaira és fogalommeghatározásaira épít. Adatvédelmi szabályzatunk megszerkesztésekor törekedtünk arra, hogy az a nagyközönség – így ügyfeleink és üzleti partnereink – számára is közérthető legyen. Első lépésként alább definiáljuk a dokumentumban használt főbb fogalmakat és kifejezéseket.

Adatvédelmi szabályzatunkban többek között az alábbi definiált kifejezésekkel találkozhat:

a) Személyes adat

Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

b) Érintett

Érintett minden olyan, azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő kezeli.

c) Adatkezelés

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

d) Adatkezelés korlátozása

A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

e) Profilalkotás

A személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

f) Álnevesítés

A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

g) Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

h) Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

i) Címzett

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

j) Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, aki az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kapott.

k) Hozzájárulás

Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), valamint az egyéb vonatkozó tagállami adatvédelmi törvények és rendeletek értelmében az adatkezelő:

Condair Group AG

Talstrasse 35-37
8808 Pfäffikon SZ
Svájc

Telefon: +41 55 416 61 11
E-mail: info@condair.com
Webhely: www.condair-group.com

Webhelyünkön megtalálható minden társvállalatunk és leányvállalatunk elérhetősége: www.condair-group.com/company-information/

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

DPO Thomas Fisch

Condair Group AG

Talstrasse 35-37
8808 Pfäffikon SZ
Svájc

Telefon: +41 55 416 62 21
E-mail: dpo@condair.com
Webhely: www.condair-group.com

Az érintettek bármikor közvetlenül adatvédelmi tisztviselőnkhöz is fordulhatnak adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseikkel vagy javaslataikkal.

4. Cookie-k

A Condair weboldalai cookie-kat használnak. A cookie-k kis szövegfájlok, amelyek a böngészőn keresztül tárolódnak a felhasználó számítógépén.

Számos webhely és internetes szerver helyez el cookie-kat. A legtöbb cookie tartalmaz egy cookie-azonosítót is, amely egyedileg azonosítja az adott cookie-t. Ennek az azonosító karakterláncnak a segítségével a weboldalak és a szerverek kapcsolatot tudnak létesíteni a használt internetböngészővel. A felkeresett webhelyek és az azokat működtető szerverek így pontosan „emlékezni” tudnak az érintett felhasználó böngészőjére, megkülönböztetve azt minden más böngészőpéldánytól, amelyben cookie-kat tároltak. Az egyedi cookie-azonosító segít tehát felismerni és azonosítani az adott internetböngészőt.

A cookie-k használata révén webhelyünket felhasználóbarátabbá tehetjük látogatóink számára, ami a cookie-k elhelyezése nélkül nem lenne lehetséges.

Webhelyünk információit és ajánlatainkat személyre szabottan tudjuk megjeleníteni a cookie-k használatával. A fentiek szerint a cookie-k lehetővé teszik, hogy „felismerjük” webhelyünk látogatóit. Ennek célja a webhely használatának megkönnyítése felhasználóink számára. A cookie-k elhelyezését fogadó számítógépen például nem kell újra és újra megadnia hozzáférési adatait a webhely elérésekor, mert a számítógépen tárolt cookie és a webhely együttműködése a háttérben megoldja ezt Ön helyett. A cookie-k használatára egy másik példa az online áruházakban a kosár használatát lehetővé tevő cookie. Az online áruház egy cookie segítségével jegyzi meg a látogató által a kosárba helyezett termékeket.

Az érintettek bármikor letilthatják a webhelyek által elhelyezni kívánt cookie-k fogadását böngészőjük megfelelő beállításaival, így akár az összes cookie elhelyezését is elutasítva. A korábban tárolt cookie-k bármikor törölhetők is a böngészőből vagy más megfelelő alkalmazás használatával. Erre minden elterjedt böngésző lehetőséget biztosít. Ha Ön letiltja böngészőjében a cookie-k fogadását, esetleg nem fogja majd tudni használni webhelyünk összes funkcióját.

5. Általános adatok és információk gyűjtése

Amikor egy érintett vagy egy automatizált rendszer betölti a Condair weboldalait, azok egy sor általános adatot és információt gyűjtenek a látogatásról. Ezek az általános adatok és információk a szerver-naplófájlokban tárolódnak. Az így gyűjtött adatok közé tartozhatnak például a következők: (1) a használt böngésző típusa és verziószáma, (2) a használt operációs rendszer, (3) az a webhely, amelyről webhelyünket felkeresték (hivatkozó webhely), (4) az alwebhelyek információi, (5) a webhely elérésének dátuma és időpontja, (6) a felhasználó eszközének IP-címe, (7) a felhasználó internetszolgáltatója, továbbá (8) más hasonló adatok és információk, amik segíthetnek például egy rendszereink ellen indított támadás elleni védekezésben.

Ezeknek az általános adatoknak és információknak a felhasználása során a Condair semmilyen megállapításokat nem tesz az érintettről. Ezekre az információkra csak a következők céljából van szükség: (1) a webhely tartalmának megfelelő betöltése, (2) a webhely megjelenített tartalmának és hirdetéseinek optimalizálása, (3) IT-rendszereink és a webhelyet kiszolgáló technológiáink tartós működőképességének biztosítása, valamint (4) kibertámadás esetén a nyomozást segítő információk elérhetővé tétele a bűnüldöző hatóságok számára. A Condair statisztikailag elemzi ezeket az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat vállalatunk adatvédelmi és adatbiztonsági megoldásainak erősítése, valamint az általunk kezelt személyes adatok fokozott védelme érdekében. A szerver-naplófájlokban tárolt anonim adatok mindig elkülönülnek az érintettek által megadott személyes adatoktól.

6. Feliratkozás hírleveleinkre

A Condair webhelyein lehetősége van feliratkozni vállalati hírleveleinkre. A feliratkozási űrlap határozza meg a bekért személyes adatok körét, illetve a hírlevél adatkezelő általi küldését.

A Condair rendszeresen tájékoztatja vásárlóit és üzleti partnereit friss ajánlatairól. Hírlevelet csak akkor kaphat tőlünk, ha (1) rendelkezik érvényes e-mail-címmel, és (2) feliratkozik hírlevél fogadására. Amikor feliratkozik a hírlevélre, először egy megerősítő e-mailt küldünk megadott e-mail-címére, és az abban található hivatkozásra kattintva aktiválhatja a tényleges hírlevélküldést (kettős regisztrációigazolás). Ez a megerősítő e-mail hivatott igazolni, hogy tényleg az érintett a megadott e-mail-cím tulajdonosa, és ő kezdeményezte a feliratkozást.

A hírlevélre való feliratkozás alkalmával tároljuk továbbá a művelethez használt számítógépének IP-címét (amit internetszolgáltatója oszt ki), valamint a feliratkozás dátumát és időpontját. Ezekre az adatokra szükség van az érintett e-mail-címével való visszaélések elkerülése érdekében, és jogi védelemként is szolgálnak az adatkezelő számára.

A hírlevélre való feliratkozás során gyűjtött személyes adatok kizárólag a hírlevélküldéshez használjuk fel. A hírlevélre feliratkozókkal ezenkívül kapcsolatba léphetünk e-mailben egy feliratkozás tisztázásával kapcsolatban, illetve a hírlevélküldés működtetésével kapcsolatos ügyekben. Ilyen eset lehet például a hírlevélkínálatunk vagy a kapcsolódó technikai paraméterek megváltozása. A hírlevél-szolgáltatás keretében gyűjtött személyes adatokat nem adjuk ki harmadik félnek. Az érintett bármikor lemondhatja hírlevél-feliratkozását. Szintén bármikor visszavonhatja a hírlevélküldés kapcsán személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Mindegyik hírlevelünkben megtalálható az a hivatkozás, amelyre kattintva visszavonható a hozzájárulás. A hírlevélről való leiratkozás az adatkezelő webhelyén is lehetséges, illetve egyéb kapcsolatfelvételi módon is kérhető az adatkezelőtől.

7. Hírlevél – Követési képpontok

A Condair hírlevelei ún. követési képpontokat is tartalmaznak. A követési képpont a HTML-formátumú e-mailekbe ágyazott apró grafika, amely lehetővé teszi a naplózást és az adatelemzést. Segítségével szokták mérni például a marketingkampányok sikerességi statisztikáit. A követési képpont beágyazása lehetővé teszi a Condair számára, hogy nyilvántartsa, megnyitotta-e az érintett a kapott e-mailt (és ha igen, mikor), továbbá hogy rákattintott-e az e-mailben található hivatkozások közül egyre vagy többre.

A hírlevelek követési képpontjainak használatával gyűjtött személyes adatokat az adatkezelő tárolja és elemzi abból a célból, hogy optimalizálja hírlevélküldését, illetve javítson a hírlevelek tartalmán a felhasználók érdeklődésének megfelelően. Az így gyűjtött személyes adatokat nem adjuk ki harmadik félnek Az érintettek bármikor visszavonhatják a kettős regisztrációigazolás során megadott külön hozzájárulásukat. A hozzájárulás visszavonását követően az adatkezelő törli az érintett tárolt személyes adatait. A hírlevélről való leiratkozást a Condair automatikusan a hozzájárulás visszavonásának tekinti.

8. Kapcsolatfelvétel a webhelyen keresztül

A Condair webhelyein számos elérhetőségünk megtalálható a vállalatunkkal való kapcsolatfelvétel megkönnyítésére, köztük egy központi e-mail-cím is. Ha egy érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép kapcsolatba az adatkezelővel, így továbbított személyes adatai automatikusan tárolódnak. Az érintett által így önkéntesen megadott személyes adatokat az adatkezelő feldolgozás és kapcsolatfelvétel céljából tárolja. Az így gyűjtött személyes adatokat nem adjuk ki harmadik félnek.

9. A tárolt személyes adatok adott időtartam utáni törlése vagy hozzáférhetőségének korlátozása

Az adatkezelő csak addig tárolja és kezeli az érintettek személyes adatait, ameddig ez az adatgyűjtés céljának teljesüléséhez szükséges, illetve amennyi ideig az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabályok vagy szabályok ezt lehetővé teszik.

Ha az adatgyűjtés eredeti célja már nem áll fenn, vagy letelt az EU vagy az illetékes tagállam jogszabályaiban meghatározott tárolási idő, a személyes adatokat töröljük, vagy korlátozzuk hozzáférhetőségüket.

10. Az érintettek jogai

a) Az érintett joga a tájékozódáshoz

Az uniós jogszabályok értelmében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett bármikor az adatkezelőhöz fordulhat, ha szeretné tájékozódáshoz való jogát gyakorolni.

b) Az érintett hozzáférési joga

Az uniós jogszabályok értelmében az érintett díjmentesen jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon tárolt személyes adatairól, és kérje ezeknek az adatoknak a másolatát. Az uniós irányelvek és szabályok értelmében az érintett jogosult a következő információkról is tájékoztatást kapni:

o    az adatkezelés céljai;

o    az érintett személyes adatok kategóriái;

o    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

o    adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

o    az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

o    valamely felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga;

o    ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

o    a GDPR 22. cikke (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha a személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon erről a tényről, valamint a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

Az érintett bármikor az adatkezelőhöz fordulhat, ha szeretné hozzáférési jogát gyakorolni.

c) A helyesbítéshez való jog

Az uniós jogszabályok értelmében az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett bármikor az adatkezelőhöz fordulhat, ha szeretné helyesbítéshez való jogát gyakorolni.

d) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az uniós jogszabályok értelmében az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll, és az adatkezelés folytatása már nem szükséges:

o    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

o    az érintett visszavonja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

o    az érintett a GDPR 21. cikke (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

o    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

o    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

o    a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikke (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha a fenti esetek bármelyike fennáll, és az érintett töröltetni szeretné a Condair által tárolt személyes adatait, bármikor az adatkezelőhöz fordulhat, és kérheti törléshez való jogának gyakorlását. A Condair valamelyik alkalmazottja késlekedés nélkül gondoskodni fog a törlésről.

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a GDPR 17. cikke (1) bekezdésének értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató hivatkozások vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését, amennyiben az adatkezelés folytatása nem szükséges. A Condair valamelyik alkalmazottja megteszi az adott esetben szükséges intézkedéseket.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az uniós jogszabályok értelmében az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

o    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

o    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

o    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

o    az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha a fenti esetek bármelyike fennáll, és az érintett szeretné a Condair által tárolt személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, bármikor az adatkezelőhöz fordulhat, és kérheti e jogának gyakorlását. A Condair valamelyik alkalmazottja megteszi a szükséges intézkedéseket az adatkezelés korlátozásához.

 

f) Az adathordozhatósághoz való jog

Az uniós jogszabályok értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, kivéve ha az adatkezelés folytatása közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adatok hordozhatóságához való jog GDPR 20. cikke (1) bekezdésének szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az érintett bármikor a Condair bármelyik munkatársához fordulhat, ha szeretné adathordozhatósághoz való jogát gyakorolni.

g) A tiltakozáshoz való jog

Az uniós jogszabályok értelmében az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ilyen tiltakozás esetén a Condair a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok Condair általi kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a Condair e célból nem fogja tovább kezelni személyes adatait.

Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikke (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok Condair általi kezelése ellen, kivéve ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség

Az érintett bármikor a Condair bármelyik munkatársához fordulhat, ha szeretné a tiltakozáshoz való jogát gyakorolni. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, amennyiben az ilyen döntés (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében, vagy (2) meghozatalát nem az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapítana, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ha a döntés (1) szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, a Condair köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az érintett bármikor a Condair bármelyik munkatársához fordulhat, ha szeretné az automatizált döntéshozatal elleni tiltakozással kapcsolatos jogait gyakorolni.

i) Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga

Az uniós jogszabályok értelmében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az érintett bármikor az adatkezelőhöz fordulhat, ha szeretné az adatkezelési hozzájárulása visszavonására vonatkozó jogát gyakorolni.

11. Adatvédelem az álláspályázatok és a toborzási folyamat során

A toborzási folyamat lefolytatásának céljából az adatkezelő gyűjti és kezeli a jelentkezők személyes adatait. Az adatkezelés elektronikus úton is történhet. Ez különösen akkor fordul elő, ha a jelentkező pályázati dokumentumait e-mailben vagy az adatkezelő webhelyén található webes űrlapon keresztül küldi be. Ha az adatkezelő végül alkalmazza a pályázót, és munkaszerződést köt vele, a toborzási folyamat során beküldött adatai tárolva lesznek a foglalkoztatási jogviszony hatályos jogszabályok szerinti adminisztrálásához. Ha a pályázó és az adatkezelő között végül nem jön létre foglalkoztatási jogviszony, a pályázó beküldött dokumentumai automatikusan törölve lesznek két hónappal az elutasító döntés után, kivéve ha az adatkezelő jogos érdekei a törlés ellen szólnak. Jogos érdek ebben az esetben például az egyenlő bánásmód igazolása kapcsolódó eljárás esetén.

12. Adatvédelmi kérdések a Facebook alkalmazásával és használatával kapcsolatban

A webhelyen az adatkezelő integrálta a Facebook bizonyos komponenseit. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózatok az internetes kapcsolattartás helyei, egyfajta online közösségek, amelyek felhasználói kommunikálhatnak és együttműködhetnek egymással a virtuális térben. Egy közösségi hálózat lehet a vélemény- és tapasztalatcsere fóruma, illetve a személyes vagy üzleti kommunikáció színtere is az internetes közösségekben. A Facebook lehetővé teszi tagjainak, hogy saját profilt készítsenek, fényképeket töltsenek fel és kiépítsék ismerőseik hálóját.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Amerikai Egyesült Államok). Az Egyesült Államokon és Kanadán kívüli felhasználók esetében az üzemeltető adatkezelője a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország).

Webhelyünk egyes oldalainak minden letöltésekor (ha az oldalba beágyaztunk Facebook-komponenst, vagyis Facebook-bővítményt) az Ön böngészőjében automatikusan betöltődik és megjelenítődik a Facebook rendszeréből a megfelelő Facebook-bővítmény. Az összes Facebook-bővítmény áttekinthető a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ weboldalon. A technológiai eljárás során a Facebook „értesül” arról, hogy az érintett webhelyünk mely részét vagy oldalát kereste fel.

Ha az érintett eközben be van jelentkezve Facebook-fiókjába, a Facebook pontos információt kap arról, hogy webhelyünk mely oldalait töltötte be, teljes látogatásának ideje alatt. Ez az információ a Facebook-komponensen keresztül továbbítódik, és össze lesz kapcsolva a bejelentkezett személy Facebook-fiókjával. Ha az érintett rákattint a webhelyünkbe ágyazott valamelyik Facebook-vezérlőre (például a Tetszik ikonra), vagy hozzászólást ír, a Facebook összekapcsolja ezt az információt a személy Facebook-fiókjával, és tárolja a személyes adatokat.

Ha webhelyünk felkeresése közben az érintett be van jelentkezve Facebook-fiókjába, a Facebook a Facebook-komponensen keresztül mindig megkapja a felkeresett weboldalakkal kapcsolatos információt. Ez független attól, hogy rákattintott-e a Facebook-komponenshez tartozó valamelyik vezérlőre vagy ikonra. Ha az érintett nem szeretné, hogy a Facebook hozzájusson ezekhez az információkhoz, webhelyünk felkeresése előtt jelentkezzen ki Facebook-fiókjából.

A Facebook https://facebook.com/about/privacy/ címen közzétett adatvédelmi irányelve ismerteti a személyes adatok Facebook általi gyűjtését, kezelését és felhasználását. Itt olvashat továbbá arról is, hogy a Facebook mely beállításaival fokozhatja adatainak védelmét. Léteznek különböző beállítási lehetőségek, amelyekkel megakadályozható a Facebook felé irányuló adattovábbítás. Ezek használatával az érintettek jelentősen korlátozhatják a Facebookhoz eljutó információt.

13. Adatvédelmi kérdések a Google Analytics alkalmazásával és használatával kapcsolatban (anonimizálás mellett)

Webhelyünkön integrálva van a Google Analytics (anonimizálással). A Google Analytics egy webanalitikai szolgáltatás. A webanalitika a webhelyek látogatóinak viselkedéséről gyűjt és elemez adatokat. Az ilyen szolgáltatások gyűjtik többek között azt az információt, hogy milyen másik webhelyről („hivatkozó webhely”) érkezett a webhely látogatója, mely oldalakat kereste fel a látogató, illetve az egyes oldalakat mennyi ideig böngészte vagy milyen gyakran nyitotta meg a webhelyen. A webanalitikát elsősorban a webhelyek optimalizálására, valamint az internetes hirdetések hatékonyságának mérésére használják.

A Google Analytics üzemeltetője a Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerikai Egyesült Államok).

A Google Analytics segítségével végzett webanalitikához az adatkezelő a „_gat. _anonymizeIp” beépülő modult használja. Ennek a beépülő modulnak a használata azzal jár, hogy a Google lerövidíti és anonimizálja az érintett felhasználó eszközének IP-címét, ha az érintett az Európai Unió valamelyik tagországából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződéshez csatlakozott valamely országból éri el webhelyeinket.

A Google Analytics beépülő modul használatának célja webhelyünk forgalmának elemzése. Az összegyűjtött adatokat és információkat a Google többek között arra használja, hogy értékelje és jelentésekben összefoglalja webhelyünk használati jellemzőit (például a webhelyeinken végzett tevékenységeket), valamint kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtson webhelyünk működtetéséhez.

A Google Analytics elhelyez egy cookie-t az érintett által a webhely eléréséhez használt eszközön. (A cookie-k ismertetését lásd fentebb.) Az elhelyezett cookie segítségével a Google lehetőséget kap webhelyünk felhasználásának elemzésére. Webhelyünk egyes oldalainak minden letöltésekor (ha az oldalba beágyaztunk egy Google Analytics beépülő modult) az Ön böngészőjéből automatikusan adatok továbbítódnak a Google felé a Google Analytics beépülő modulon keresztül, az online hirdetések kezelése és a jutalékok adminisztrálása céljából. A technikai eljárás során a Google hozzájut bizonyos személyes adatokhoz (például az érintett IP-címéhez), amelyek használatával többet tudhat meg a látogatók és a kattintások forrásáról, és meg tudja állapítani a hirdetésekkel kapcsolatban fizetendő díjakat és jutalékokat.

A cookie-ban olyan személyes adatok tárolódnak, mint például a weboldal hozzáférésének helye és ideje, illetve a weboldal adott érintett általi felkeresésének gyakorisága. Webhelyünk minden egyes felkeresésekor ezek a személyes adatok (a hozzáféréshez használt eszköz IP-címét is beleértve) továbbítódnak a Google egyesült államokbeli rendszereibe. A Google az Egyesült Államokban tárolja ezeket a személyes adatokat. Az ennek a technológiai eljárásnak a keretében gyűjtött személyes adatokat a Google kiadhatja harmadik félnek.

Az érintettek a fentebb leírtak szerint bármikor letilthatják a webhelyek által elhelyezni kívánt cookie-k fogadását böngészőjük megfelelő beállításaival, így akár az összes cookie elhelyezését is elutasítva. Ha ezt a beállítást adja meg böngészőjében, a Google Analytics sem tud majd cookie-t elhelyezni internetböngészésre használt eszközén. A Google Analytics által korábban tárolt cookie-k szintén bármikor törölhetők a böngészőből vagy más megfelelő alkalmazás használatával.

Az érintettnek lehetősége van továbbá a Google Analytics által a webhely használata generált adatok Google általi gyűjtése és felhasználása elleni tiltakozásra, valamint ezek megelőző tiltására. Utóbbihoz az érintettnek le kell töltenie és telepítenie kell egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout weboldalról. Ez a böngészőbővítmény egy JavaScript-utasításon keresztül azt közli a Google Analytics beépülő modullal, hogy nem továbbíthatja a weboldalak böngészésével kapcsolatos adatokat és információkat a Google Analytics rendszerei felé. A Google az adatgyűjtés elleni tiltakozásként értelmezi ennek a böngészőbővítménynek a telepítését. Ha az érintett később törli, formázza vagy újratelepíti az interneteléréshez használt eszközét, a Google Analytics letiltásához újra kell majd telepítenie ezt a böngészőbővítményt is. Ha a böngészőbővítményt az érintett vagy a rendszerét használ más személy valamiért letiltotta vagy eltávolította, lehetőség van annak újbóli aktiválására, illetve újratelepítésére.

További információért, illetve a Google adatvédelmi irányelveinek elolvasásáért keresse fel a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ és and under http://www.google.com/analytics/terms/us.html weboldalt. A Google Analytics részletes leírása áttekinthető a https://www.google.com/analytics/ webhelyen.

14. Adatvédelmi kérdések a Google+ alkalmazásával és használatával kapcsolatban

A webhelyen az adatkezelő komponensként elhelyezte a Google+ gombot is. A Google+ egy közösségi hálózat. A közösségi hálózatok az internetes kapcsolattartás helyei, egyfajta online közösségek, amelyek felhasználói kommunikálhatnak és együttműködhetnek egymással a virtuális térben. Egy közösségi hálózat lehet a vélemény- és tapasztalatcsere fóruma, illetve a személyes vagy üzleti kommunikáció színtere is az internetes közösségekben. A Google+ lehetővé teszi tagjainak, hogy saját profilt készítsenek, fényképeket töltsenek fel és kiépítsék ismerőseik hálóját.

A Google+ üzemeltetője a Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerikai Egyesült Államok).

Webhelyünk egyes oldalainak minden letöltésekor (ha az oldalba beágyaztuk a Google+ gombot) az Ön böngészőjében automatikusan betöltődik és megjelenítődik a Google+ gomb a Google+ komponensen keresztül. A technológiai eljárás során a Google „értesül” arról, hogy az érintett webhelyünk mely részét vagy oldalát kereste fel. A Google+ részletes ismertetését megtalálja a https://developers.google.com/+/ webhelyen.

Ha az érintett eközben be van jelentkezve Google+ fiókjába, a Google pontos információt kap arról, hogy webhelyünk mely oldalait töltötte be, teljes látogatásának ideje alatt. Ez az információ a Google+ gombon keresztül továbbítódik, és a Google összekapcsolja az információt a bejelentkezett személy Google+ fiókjával.

Ha az érintett rákattint a webhelyünkbe ágyazott Google+ gombra, és ezzel ad 1 Google+ ajánlást, a Google összekapcsolja ezt az információt a személy Google+ fiókjával, és tárolja a személyes adatokat. A Google tárolja az érintett által adott 1 Google+ ajánlást, és nyilvánosan elérhetővé teszi a szolgáltatás érintett által elfogadott használati feltételei szerint. A Google tárolja és különböző szolgáltatásaiban (például Google-keresési találatok, az érintett Google-fiókja, más weboldalak és hirdetéskezelés) feldolgozza a webhelyen adott 1 Google+ ajánlás tényét az érintett egyéb személyes adataival, például Google+ fiókjának nevével és ahhoz beállított fényképével együtt. A Google a webhely felkeresését is össze tudja kapcsolni az érintett Google által tárolt más személyes adataival. A Google ezeket a személyes adatokat felhasználja saját különböző szolgáltatásainak továbbfejlesztéséhez és optimalizálásához is.

A Google a Google+ gombon keresztül információt kap arról, hogy az érintett felkereste az adott webhelyet, ha a látogatás közben az érintett be van jelentkezve Google+ fiókjába. Ez független attól, hogy az érintett rákattintott-e a Google+ gombra.

Ha az érintett nem szeretné, hogy a Google hozzájusson ezekhez a személyes adatokhoz, webhelyünk felkeresése előtt jelentkezzen ki Google+ fiókjából.

További információért, illetve a Google adatvédelmi irányelveinek elolvasásáért keresse fel a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ weboldalt. A Google a következő weboldalon mutatja be részletesen a Google+ 1 gomb működését: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. Adatvédelmi kérdések a Google AdSense alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Az adatkezelő integrálta a webhelybe a Google AdSense funkcióit és szolgáltatásait is. A Google AdSense egy online szolgáltatás, amely hirdetések elhelyezését teszi lehetővé mások webhelyein. A Google AdSense algoritmusa az adott webhely tartalmához illően próbálja a hirdetéseket kiválasztani és megjeleníteni. A Google AdSense lehetővé teszi az internetfelhasználók célirányos megszólítását a hirdetésekkel, egyedi felhasználói profilokat hozva létre.

A Google AdSense üzemeltetője az Alphabet Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerikai Egyesült Államok).

A Google AdSense integrálásának célja a hirdetések elhelyezése webhelyünkön. A Google AdSense elhelyez egy cookie-t az érintett által a webhely eléréséhez használt eszközön. (A cookie-k ismertetését lásd fentebb.) Az elhelyezett cookie segítségével az Alphabet Inc. lehetőséget kap webhelyünk felhasználásának elemzésére. Webhelyünk egyes oldalainak minden letöltésekor (ha az oldalba beágyaztuk a Google AdSense funkciót) az Ön böngészőjéből automatikusan adatok továbbítódnak az Alphabet Inc. felé a Google AdSense beépülő modulon keresztül, az online hirdetések kezelése és a jutalékok adminisztrálása céljából. A technológiai eljárás során az Alphabet Inc. hozzájut bizonyos személyes adatokhoz (például az érintett IP-címéhez), amelyek használatával többet tudhat meg a látogatók és a kattintások forrásáról, és meg tudja állapítani a hirdetésekkel kapcsolatban fizetendő díjakat és jutalékokat.

Az érintettek a fentebb leírtak szerint bármikor letilthatják a webhelyek által elhelyezni kívánt cookie-k fogadását böngészőjük megfelelő beállításaival, így akár az összes cookie elhelyezését is elutasítva. Ha ezt a beállítást adja meg böngészőjében, az Alphabet Inc. sem tud majd cookie-t elhelyezni internetböngészésre használt eszközén. Az Alphabet Inc. által korábban tárolt cookie-k szintén bármikor törölhetők a böngészőből vagy más megfelelő alkalmazás használatával.

A Google AdSense a fentieken kívül ún. követési képpontokat is használ. A követési képpont a weboldalakba ágyazott apró grafika, amely lehetővé teszi a naplózást és az adatelemzést későbbi statisztikai feldolgozáshoz is. A követési képpontok beágyazása lehetővé teszi az Alphabet Inc. számára, hogy nyilvántartsa, megnyitotta-e az érintett a weboldalt (és ha igen, mikor), továbbá hogy rákattintott-e az ott található hivatkozások közül egyre vagy többre. A követési képpontok többek között a webhelyre irányuló látogatói forgalom elemzésében segítenek.

A Google AdSense funkcióinak segítségével személyes adatok és információk (többek között a hirdetések megjelenítéséhez és díjainak kiszámításához szükséges IP-cím is) továbbítódnak az Alphabet Inc. részére az Egyesült Államokba. A vállalat az Egyesült Államokban tárolja és dolgozza fel ezeket a személyes adatokat. Az ennek a technológiai eljárásnak a keretében gyűjtött személyes adatokat az Alphabet Inc. kiadhatja harmadik félnek.

A Google AdSense részletes leírása áttekinthető a következő weboldalon: https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

 

16. Adatvédelmi kérdések a LinkedIn alkalmazásával és használatával kapcsolatban

A webhelyen az adatkezelő integrálta a LinkedIn Corporation bizonyos komponenseit. A LinkedIn egy internetes közösségi hálózat, amelyen a felhasználók meglévő üzleti kapcsolataik alapján újabbakat is találhatnak. A LinkedIn szolgáltatását több mint 400 millió regisztrált tag használja több mint 200 országban. A LinkedIn ezzel az üzleti kapcsolatápolás legnagyobb platformja, és a világ egyik leglátogatottabb webhelye.

A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok). Az Amerikai Egyesült Államokon kívüli adatvédelmi ügyekben a LinkedIn Ireland (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország) Privacy Policy Issues osztálya felelős.

Webhelyünk egyes oldalainak minden letöltésekor (ha az oldalba beágyaztunk LinkedIn-komponenst, vagyis LinkedIn-bővítményt) az Ön böngészőjében automatikusan betöltődik és megjelenítődik a LinkedIn rendszeréből a megfelelő LinkedIn-bővítmény. A LinkedIn-bővítményről további információt a https://developer.linkedin.com/plugins weboldalon talál. A technológiai eljárás során a LinkedIn „értesül” arról, hogy az érintett webhelyünk mely részét vagy oldalát kereste fel.

Ha az érintett eközben be van jelentkezve LinkedIn-fiókjába, a LinkedIn pontos információt kap arról, hogy webhelyünk mely oldalait töltötte be, teljes látogatásának ideje alatt. Ez az információ a LinkedIn-bővítményen keresztül továbbítódik, és össze lesz kapcsolva a bejelentkezett személy LinkedIn-fiókjával. Ha az érintett rákattint a webhelyünkbe ágyazott valamelyik LinkedIn-gombra, a LinkedIn összekapcsolja ezt az információt a személy LinkedIn-fiókjával, és tárolja a személyes adatokat.

A LinkedIn a LinkedIn-bővítményen keresztül információt kap arról, hogy az érintett felkereste az adott webhelyet, ha a látogatás közben az érintett be van jelentkezve LinkedIn-fiókjába. Ez független attól, hogy az érintett rákattintott-e a LinkedIn-gombra. Ha az érintett nem szeretné, hogy a LinkedIn hozzájusson ezekhez az információkhoz, webhelyünk felkeresése előtt jelentkezzen ki LinkedIn-fiókjából.

A https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls oldalon a LinkedIn biztosítja felhasználóinak a lehetőséget az e-mail-üzenetek, az SMS-üzenetek és a célzott hirdetések elutasítására, valamint a hirdetésekkel kapcsolatos beállításaik megadására. A LinkedIn több partnerrel is együttműködik (például Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua és Lotame). Az ilyen cookie-k elhelyezése letiltható a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy weboldalon. A LinkedIn adatvédelmi szabályzata elolvasható a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy weboldalon. A LinkedIn cookie-szabályzata elolvasható a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy weboldalon.

17. Adatvédelmi kérdések a Twitter alkalmazásával és használatával kapcsolatban

A webhelyen az adatkezelő integrálta a Twitter bizonyos komponenseit. A Twitter egy nyilvánosan elérhető, többnyelvű mikroblog szolgáltatás, amelyek a felhasználók 280 karakterben maximált, rövid üzeneteket, ún. tweeteket tehetnek közzé és terjeszthetnek. Ezeket a rövid üzeneteket bárki láthatja, a Twitterre nem bejelentkezett személyek is. A tweetek megjelennek a közzétevő felhasználó követőinél. A követők olyan Twitter-felhasználók, akik figyelemmel kísérik egy-egy adott közzétevő üzeneteit. A Twitter az üzenetek közösségi terjedését témaazonosító hashtagekkel, hivatkozásokkal, és retweeteléssel (megosztással) is segíti.

A Twitter üzemeltetője a Twitter, Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Amerikai Egyesült Államok).

Webhelyünk egyes oldalainak minden letöltésekor (ha az oldalba beágyaztunk Twitter-bővítményt, vagyis Twitter gombot) az Ön böngészőjében automatikusan betöltődik és megjelenítődik a Twitter rendszeréből a megfelelő Twitter-bővítmény. A Twitter gombokról a https://about.twitter.com/de/resources/buttons weboldalon talál bővebb információt. A technológiai eljárás során a Twitter „értesül” arról, hogy az érintett webhelyünk mely részét vagy oldalát kereste fel. A Twitter-bővítmény beágyazásának célja webhelyünk tartalmának megoszthatóvá tétele, hogy felhasználóink további érdekeltekkel ismertethessék meg webhelyünket a digitális térben.

Ha az érintett látogatása közben be van jelentkezve Twitter-fiókjába, a Twitter pontos információt kap arról, hogy webhelyünk mely oldalait töltötte be, teljes látogatásának ideje alatt. Ez az információ a Twitter-bővítményen keresztül továbbítódik, és össze lesz kapcsolva a bejelentkezett személy Twitter-fiókjával. Ha az érintett rákattint a webhelyünkbe ágyazott valamelyik Twitter gombra, a Twitter összekapcsolja ezt az információt a személy Twitter-fiókjával, és tárolja a személyes adatokat.

A Twitter a Twitter-bővítményen keresztül információt kap arról, hogy az érintett felkereste az adott webhelyet, ha a látogatás közben az érintett be van jelentkezve Twitter-fiókjába. Ez független attól, hogy az érintett rákattintott-e a Twitter gombra. Ha az érintett nem szeretné, hogy a Twitter hozzájusson ezekhez az információkhoz, webhelyünk felkeresése előtt jelentkezzen ki Twitter-fiókjából.

A Twitter adatvédelmi irányelveiről a https://twitter.com/privacy?lang=en weboldalon tájékozódhat.

18. Adatvédelmi kérdések a Xing alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Az adatkezelő integrálta a webhelybe a XING bizonyos komponenseit. A XING egy internetes közösségi hálózat, amelyen a felhasználók meglévő üzleti kapcsolataik alapján újabbakat is találhatnak. Az egyéni felhasználók saját XING-profilt hozhatnak létre. A cégek álláshirdetéseket tehetnek közzé, illetve vállalati XING-profilt hozhatnak létre.

A XING üzemeltetője a XING SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország).

Webhelyünk egyes oldalainak minden letöltésekor (ha az oldalba beágyaztunk XING-komponenst, vagyis XING-bővítményt) az Ön böngészőjében automatikusan betöltődik és megjelenítődik a XING rendszeréből a megfelelő XING-bővítmény. A XING-bővítményről további információt a https://dev.xing.com/plugins weboldalon talál. A technológiai eljárás során a XING „értesül” arról, hogy az érintett webhelyünk mely részét vagy oldalát kereste fel.

Ha az érintett eközben be van jelentkezve XING-fiókjába, a XING pontos információt kap arról, hogy webhelyünk mely oldalait töltötte be, teljes látogatásának ideje alatt. Ez az információ a XING-bővítményen keresztül továbbítódik, és össze lesz kapcsolva a bejelentkezett személy XING-fiókjával. Ha az érintett rákattint a webhelyünkbe ágyazott valamelyik XING gombra (pl. „Share”), a XING összekapcsolja ezt az információt a személy XING-fiókjával, és tárolja a személyes adatokat.

A XING a XING-bővítményen keresztül információt kap arról, hogy az érintett felkereste az adott webhelyet, ha a látogatás közben az érintett be van jelentkezve XING-fiókjába. Ez független attól, hogy az érintett rákattintott-e a XING gombra. Ha az érintett nem szeretné, hogy a XING hozzájusson ezekhez az információkhoz, webhelyünk felkeresése előtt jelentkezzen ki XING-fiókjából.

A XING https://www.xing.com/privacy címen közzétett adatvédelmi irányelve ismerteti a személyes adatok XING általi gyűjtését, kezelését és felhasználását. A kifejezetten a XING gombbal kapcsolatos adatvédelmi irányelveit a XING emellett közzétette a https://www.xing.com/app/share?op=data_protection weboldalon.

19. Adatvédelmi kérdések a YouTube alkalmazásával és használatával kapcsolatban

A webhelyen az adatkezelő integrálta a YouTube bizonyos komponenseit. A YouTube egy internetes videómegosztó portál, amelyen a felhasználók videókat tehetnek közzé díjmentesen, mások általi (szintén díjmentes) megtekintésre. A szolgáltatás hozzászólási és értékelési funkciókat is kínál. A YouTube bármilyen videó közzétételét lehetővé teszi portáloldalán, a teljes filmektől és TV-műsoroktól a zenei videókon és a bemutatókon át egészen a saját készítésű videókig.

A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Amerikai Egyesült Államok). A YouTube, LLC a Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerikai Egyesült Államok) leányvállalata.

Webhelyünk egyes oldalainak minden letöltésekor (ha az oldalba beágyaztunk YouTube-bővítményt, vagyis egy YouTube-videót) az Ön böngészőjében automatikusan betöltődik és megjelenítődik a megfelelő YouTube-bővítmény. A YouTube bővebb ismertetését a https://www.youtube.com/yt/about/en/ weboldalon olvashatja. A technológiai eljárás során a YouTube és a Google „értesül” arról, hogy az érintett webhelyünk mely részét vagy oldalát kereste fel.

Ha az érintett valamely YouTube-videót tartalmazó weboldalunk felkeresése közben be van jelentkezve YouTube-fiókjába, a YouTube pontos információt kap arról, hogy az érintett webhelyünk mely oldalait töltötte be. A YouTube és a Google tárolja ezt az információt, és az össze lesz kapcsolva a bejelentkezett személy YouTube-fiókjával.

A YouTube és a Google a YouTube-bővítményen keresztül információt kap arról, hogy az érintett felkereste az adott webhelyet, ha a látogatás közben az érintett be van jelentkezve YouTube-fiókjába. Ez független attól, hogy az érintett rákattintott-e a YouTube-videóra. Ha az érintett nem szeretné, hogy a YouTube és a Google hozzájusson ezekhez az információkhoz, webhelyünk felkeresése előtt jelentkezzen ki YouTube-fiókjából.

A YouTube https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen közzétett adatvédelmi irányelve ismerteti a személyes adatok YouTube és Google általi gyűjtését, kezelését és felhasználását.

20. Az adatkezelés jogszerűsége

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgál az adatkezelés jogalapjául minden olyan esetben, amikor az adott adatkezelési célhoz az érintett hozzájárulását adta. Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (például termékek szállításával vagy szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelés), a jogalap a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja. Ugyanez vonatkozik a szerződés megkötését megelőzően szükséges lépésekre is, például termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődés esetén. Ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (például adómegállapításhoz), az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja. Bizonyos ritka esetekben az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Ez előfordulhat például akkor, ha egy érintett megsérül a vállalatunknál tett látogatása során, és egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek át kell adnunk nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy más fontos információit. Ilyen esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja. Az adatkezelés jogalapja lehet végül a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja is. Ez a jogalap érvényesülhet a fentiek által le ne fedett esetekben, tehát ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az ilyen jogalap szerinti adatkezelés kifejezetten megengedett, és az uniós jogalkotó is külön kitért rá. Ilyen jogos érdek feltételezhető például akkor, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (lásd a GDPR 47. preambulumbekezdésének 2. mondatát).

21. Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése

Ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, az általunk követett jogos érdek vállalatunk működtetése munkatársaink és részvényeseink javát is szem előtt tartva.

22. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési időn alapszik. A megőrzési időszak letelte után az adatok rutineljárás keretében törölve lesznek, kivéve ha szerződés teljesítéséhez vagy megkötéséhez továbbra is szükséges a kezelésük.

23. A személyes adatok szolgáltatása jogszabály vagy szerződéses kötelezettség alapján, szerződés kötésének előfeltételeként, valamint ha az érintett köteles a személyes adatokat megadni; milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása

Egyértelművé tesszük, ha a személyes adatok megadása részben jogszabályilag kötelező (például az adószabályok miatt) vagy szerződés rendelkezéseinek teljesítéséhez szükséges (például egy szerződő fél adatai). A szerződés megkötéséhez néha szükség van az érintett személyes adataira és ezek általunk történő kezelésére. Az érintett kötelezően meg kell adja például személyes adatait, ha szerződést kell megkössünk vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt jelentheti, hogy a szerződést nem tudjuk megkötni. Mielőtt egy érintett megadná személyes adatait, kapcsolatba kell lépnie valamelyik munkatársunkkal. Munkatársunk felvilágosítást fog adni arról, hogy az adatok szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

24. Automatizált döntéshozatal alkalmazása

Felelős vállalatként nem alkalmazunk sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást.

 

 

A jelen Adatvédelmi szabályzatot Külső adatvédelmi tisztviselők készítették el, az RC GmbH, valamint a WBS-LAW Médiajogi ügyvédeinek közreműködésével.